engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöproblem påverkar medarbetare även om de själva inte är sjuka. Det genomsnittliga produktionsbortfallet för en person som upplever arbetsmiljöproblem på sin arbetsplats ligger på mellan 30 och 40 procent! En person kan vara närvarande på arbetsplatsen utan att prestera fullt ut då arbetsmiljöproblem påverkar den egna arbetsinsatsen mer än vad hälsoproblem gör. Att satsa på arbetsmiljö är ett sätt att öka produktiviteten och slippa hälsoproblem och sanktionsavgifter.

Varför är arbetsmiljö så viktigt?
Ett företag där man satsat på god arbetsmiljö och förebygger problem genom att utbilda sina medarbetare och anpassa sina lokaler kommer att lyckas bäst! Personal som är delaktiga kommer att också driva företaget framåt. Nedan några ytterligare argument till varför du bör satsa lite extra på företagets arbetsmiljö:

 • Alla medarbetare ska känna sig trygga på arbetet.
 • Stressade medarbetare behöver tid för återhämtning.
 • Alla lagkrav ska vara uppfyllda gällande arbetsmiljön.
 • Få bättre lönsamhet i företaget/ökad produktivitet genom att minska antalet tillbud/olyckor och korttids-/långtidssjukfrånvaron men även se eventuella relationsproblem och vantrivsel.
Vem ansvarar för arbetsmiljön?
I arbetsmiljölagen, i arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och i kollektivavtal står det hur vi ska ha det på våra arbetsplatser. Det står även vad vi kan göra för att förebygga ohälsa och olyckor eller andra negativa följder. Arbetsmiljön ska anpassas till medarbetarna.

Det är arbetsgivaren (chefen) som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men samtliga medarbetare har skyldighet att påtala problem, faror, tillbud, sjukdom och olyckor samt möjliga förbättringsåtgärder.

För att få en så bra arbetsmiljö som möjligt krävs det ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att t.ex. undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsförhållandena. En arbetsmiljöpolicy samt rutiner och stöd är viktiga delar för att nå målet. I detta arbete ska skyddsombud och företagshälsovården medverka.

Arbetsmiljöuppgifter till dig som chef
Om någon skulle drabbas av ohälsa eller olycksfall på grund av att du inte sköter dina arbetsmiljöuppgifter, kan det i värsta fall leda till böter eller fängelse. Det är ofta underlåtelse av handling som är skälet till straffet, alltså att man t.ex. inte har åtgärdat risker eller att man varit oaktsam.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska vara tydlig och bör/ska ske skriftligt. Du som chef ska se till att du har den kompetens, de befogenheter och de resurser som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna enligt arbetsmiljölagens krav.

Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, t.ex. att initiera och genomföra skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det står också att arbetsgivaren ska uppmärksamma de särskilda risker som finns om en medarbetare t.ex. arbetar ensam. I arbetsgivarens ansvar ingår även att se till att maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar underhålls samt genomgår fortlöpande tillsyn och dagliga kontroller när de används.

Arbetsmiljölagen (AML)
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Arbetsmiljölagen tar också upp arbetsmiljöansvar och straffansvar och dess samband samt sanktionsavgifter, vite, böter och fängelse.

Arbetsmiljöföreskrifter (AFS)
Det finns ett antal grundläggande AFS:ar som gäller för alla arbetsplatser. Dessa AFS:ar kan behöva kompletteras med föreskrifter som berör den lokala arbetsplatsen. Det är alltså viktigt att ta reda på vilka föreskrifter som gäller för just din arbetsplats.

En arbetsgivare kan få betala en sanktionsavgift (nytt från juli 2014). Det kan ske om arbetsgivaren bryter mot någon av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är förenad med en sanktionsavgift. Det kan då bli fråga om en sanktionsavgift på mellan 5000 kronor och 1 miljon kronor. Det krävs inte att någon t.ex. varit oaktsam utan det räcker med att en föreskrift inte följts.

De vanligaste sanktionsavgifterna som delats ut är brister kring fallskydd och brister i arbetsmiljöplan/riskhantering. Avgiftens storlek är bland annat kopplat till antal anställda i företaget.

Erbjudanden
För att t.ex. komma i fas med de lagkrav som finns och/eller fördjupa dina medarbetares kunskap och färdigheter inom arbetsmiljöområdet så har vi på E4U tagit fram ett antal tjänster och utbildningar.

Tjänsteutbud
Uppbyggnad, stöttning/lära upp samt att ge åtgärdsförslag i t.ex. det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), i form av:
 • Arbetsmiljösamordnare.
 • Skapa och upprätthålla en arbetsmiljöplan (AMP).
 • Riskanalyser.
 • Arbetsmiljörevisioner och uppföljningar av dessa.
 • Genomföra skyddsronder (arbetsmiljökontroller).
 • Genomföra yrkeshygieniska mätningar av t.ex. damm-, buller-, ljus- och kvartsnivåer.
 • Hålla i myndighetskontakter och tillståndsfrågor.
 • Upprätthålla/utveckla ledningssystem.
 • Uppföljning av mål och nyckeltal inom arbetsmiljöområdet.
 • Genomföra utredning då medicinska kontroller behöver utföras.
 • Vara sakstöd i skyddskommittéer och kemikaliekommittéer.
 • Vara rådgivare vid utformning av skyddsinstruktioner.
 • Hjälpa till med upprättande av laglista, laggenomgångar och undersökning av lagefterlevnad och förslag till åtgärder.
 • Organisatorisk- och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Här kan vi bl.a. hjälpa till med: riskbedömningar, skyddsronder, lösningar för ensamarbete, upprättande av rutiner och coachning av ledare och medarbetare.

 • Kemikaliearbete
 • Genomföra kemikaliebedömningar.
 • Rådgivare vid val av kemikalier.
 • Genomföra kemikalieinventeringar och utbildningar om de kemikalier ni använder.
 • Vi kan även delta som sakstöd vid kemikaliekommittémöten.

 • Kursutbud
  Vi har arbetsmiljöutbildningar som är tillgängliga att boka nu!

  - BAS-P/U - Grundläggande tvådagarskurs Information och anmälan

  - BAM (Bättre Arbetsmiljö) - Grundläggande tvådagarskurs Information och anmälan

  - Chefens ansvar för arbetsmiljö - Halvdagskurs Information och anmälan

  - BAM för skyddsombud och chefer - Halvdagskurs Information och anmälan

  - Arbetsmiljörevision i praktiken - Endagskurs Information och anmälan

  Vill du veta mer om arbetsmiljö?
  Nedan finns viktiga länkar där du kan hitta bra information: