engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Arbetsmiljö - Grundläggande tvådagarsutbildning

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

Denna arbetsmiljöutbildning ger deltagaren den kunskap som krävs för att kunna säkerställa att en verksamhet lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Kursen ger även kunskaper kring hur en positiv arbetsmiljö kan skapa positiva resultat för verksamheten. Kursen består av teori varvad med övningar från verkligheten samt diskussioner. Här får deltagarna möjligheten att relatera lagar och föreskrifter till det som behöver göras i den egna verksamheten för att kunna utveckla ett effektivt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljölagstiftning, systematiskt arbetsmiljöarbete:
• God arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
• Sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
• Utveckling av arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan
• Lagar och regler samt angränsande lagstiftning.
• Arbetsgivarens ansvar, medarbetarens uppgifter och skyddsombudets uppdrag.
• Systematiskt arbetsmiljöarbete:
     - Risker: identifiera, bedöma, förebygga och åtgärda.
     - Handlingsplaner, uppföljning och dokumentation
• Riskbedömning vid förändringar i verksamheten.
• Arbetsmiljöarbetet i vardagen utifrån processer, roller och förutsättningar.
• Att hitta relevant arbetsmiljöinformation, aktörer, resurser samt verktyg på internet.

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer och rehabilitering:
• Vad är psykosocial arbetsmiljö?
• Arbetets betydelse och psykosociala behov.
• Olika aspekter på arbetsmiljön - de psykiska och sociala
• Människan – tekniken – organisationen.
• Arbetsanpassning och rehabilitering:
     - Kostnader för sjukfrånvaro
     - Anpassnings- och rehabiliteringsrutiner
     - Rehabiliteringskedjan
     - Stress och tidiga signaler på psykisk ohälsa
• Kränkande särbehandling
     - Vad är kränkande särbehandling?
     - Riskfaktorer
     - Förebyggande åtgärder
• Diskrimineringslagen
     - Diskrimineringsgrunderna
• Ensamarbete
     - Risker vid ensamarbete
• Hot och våld
     - Reaktionsmönster
     - Vad kan vi göra på kort och lång sikt?
• Första hjälpen och krisstöd
     - Krisreaktioner
     - Modern krishantering

Utbildningen vänder till de som fått en roll som chef, arbetsmiljöombud, skyddsombud och andra som i sitt arbete behöver kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Förkunskaper:
Inga krav på förkunskaper.

Kursens mål
Denna kurs ger kunskaper kring arbetsmiljöarbetet och att se till att arbetsmiljön är iordning och rutiner fungerar som de ska. Kursen kan även ses som en försäkring mot allvarligare tillbud och olyckor.

Praktisk hjälp på plats
Som en möjlighet kan läraren delta på en arbetsmiljörevison på just ditt företag och där bistå med hjälp och stöd under en skarp revision.
För mer information kontakta Andreas Carlsson på e4U.


Boka kurs klicka på kursdatum

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: Tvådagarskurs, lunch + fika ingår

Kostnad: Begär pris per kurs

Betalning: Faktureras vid bokning.

Hela utbildningen kan avbokas/ombokas av beställaren senast 4 veckor före utbildningens början.

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris.

Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 100 % av offererat pris.

Vid ombokning av kurs senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 20 % av offererat pris

Vid ombokning av kurs senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris

Ombokning där kursstart skjuts mer än 6 månader framåt räknas som avbokning

Vi reserverar oss för kursinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure) eller vid för få deltagare.

Bokning kan överlåtas till kollega.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.